Warning: Undefined array key "data" in /home/server689410/ftp/wordpress/wpn_tojestinfo/wp-content/plugins/przelewy24/includes/rest_api/class-p24-rest-common.php on line 51

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/server689410/ftp/wordpress/wpn_tojestinfo/wp-content/plugins/przelewy24/includes/rest_api/class-p24-rest-common.php on line 51
Regulamin - tojest.info
Site logo

Regulamin

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawą, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Portalu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach portalu tojest.info;

4. Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem tojest.info za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Produkt – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Remarco Waliczek Spółka Jawna, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Umowa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 za zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu.

II. Postanowienia Ogólne

2.1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem: tojest.info

2.2.Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.Portal, działający pod adresem tojest.info, prowadzony jest przez firmę Remarco Waliczek Spółka Jawna z siedzibą w Cieszynie 43-400, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 8/30, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000613478, REGON: 364227463, NIP: 5482673348, tel. +48 786 875 696, e-mail: hello@remarco.eu

2.4.Niniejszy regulamin określa w szczególności:

a) Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach portalu;

b) Zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach portalu;

c) Warunki i zasady składnia drogą elektroniczną zamówień w ramach portalu;

d) Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach portalu;

2.5.W celu korzystania ze portalu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do komputera lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6.Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce serwisu tojest.info oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.7.Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Warunki uczestnictwa w zakupach

3.1. Aby dokonać zakupów Klient powinien dokonać rejestracji w portalu.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie: Moje Konto

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Remarco Waliczek Spółka Jawna może pozbawić Klienta prawa do korzystania z portalu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów portalu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) Podał w trakcie rejestracji w portalu internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) Dopuścił się za pośrednictwem portalu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów portalu internetowego;

c) Dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Remarco Waliczek Spółka Jawna za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Remarco Waliczek Spółka Jawna.

3.5.Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z portalu nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Remarco Waliczek Spółka Jawna.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, portal internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7.Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, p. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) Korzystania z portalu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c) Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach portalu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d) Korzystania z portalu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Remarco Waliczek Spółka Jawna;

e) Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach portalu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem portalu internetowego należy wejść na stronę internetową a tojest.info, dokonać wyboru produktu(ów), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z portalu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostaje podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie to będzie zawierać informacje dotyczące:

a) Przedmiotu zamówienia;

b) Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) Wybranej metody płatności

d) Wybranego sposobu dostawy

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Remarco Waliczek Spółka Jawna Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 4.8

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa i finalizacja zakupu

5.1. Dostawa Produktów wirtualnych odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

5.2. Dostawa Produktów fizycznych jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.3. Dostawa zamówionych Produktów fizycznych odbywa się przesyłką kurierską lub pocztą. Koszty dostawy znajdują się pod adresem: remarco.eu. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane podczas składania Zamówienia.

5.4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia (za pobraniem) lub otrzymania informacji o płatności (przelew, płatności elektroniczne)

5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia Zamówienia wraz ze specyfikacją Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt paragonu fiskalnego lub faktury VAT. W przypadku Produktów wirtualnych paragon fiskalny lub faktura VAT są przekazywane drogą elektroniczną.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za Zamówienie:

a) (OBECNIE NIEDOSTĘPNE) Zwykłym przelewem bankowym na konto: 37 8113 0007 2001 0047 3514 0001 – Bank Spółdzielczy w Cieszynie

b) Za pośrednictwem systemu PayPal

c) Za pośrednictwem systemu Przelewy24

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 395 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Remarco Waliczek Spółka Jawna, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 8/30, 43-400 Cieszyn lub e-mail: hello@remarco.eu

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu.

7.3.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Remarco Waliczek Spółka Jawna, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 8/30, 43-400 Cieszyn

7.4. Zwracany Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Produktów

8.1. Remarco Waliczek Spółka Jawna jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Produktu zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Umową o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: hello@remarco.eu. Remarco Waliczek Spółka Jawna zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Remarco Waliczek Spółka Jawna podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania portalu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Remarco Waliczek Spółka Jawna o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu portalu internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu Klient może zgłaszać pisemnie na adres e-mail: hello@remarco.eu, przy użyciu formularza kontaktowego: remarco.eu lub pod nr telefonu: +48 786 875 696

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Remarco Waliczek Spółka Jawna a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Remarco Waliczek Spółka Jawna a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Remarco Waliczek Spółka Jawna.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu tojest.info.